Sfeervol middelpunt van Terschelling

Uw bezoek meer dan waard.

Gebruiksvoorwaarden website | Disclaimer

Op de website terschelling-midsland.nl zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van deze website gelden. Bij het bezoek van deze site gaat u hiermee akkoord. Zo niet dan dient u de website direct te verlaten.

De Stichting Actief Midsland (De SAM) heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Kennelijke fouten binden ons echter niet. De SAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.De SAM besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen.

De SAM accepteert geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website in de breedste zin van het woord.

De SAM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door u aan ons middels een website van ons of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of andere informatie door ons verstrekt.

De SAM behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.

Niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opname of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De SAM. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De SAM en/of haar licentiegevers en/of de maker(s) hiervan.

 

Cookies en privacy

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van analytische cookies van Google (Google Analytics). Zo krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites optimalisaties worden doorgevoerd en trachten wij de gebruikerservaring van de bezoekers te verbeteren.
Ook is er op deze site een Facebook like button geplaatst (mogelijk registreert FB uw bezoek). Vind ons leuk als u Terschelling Midsland (FB) wilt blijven volgen. Wilt u minder gevolgd worden op internet – installeer dan bijvoorbeeld de Add-ons ‘ Disconnect ‘ of schakel cookies uit in uw browser.

Het is enkel ons doel om u middels deze site vrijblijvend op de hoogte te stellen van de activiteiten en faciliteiten in het dorp Midsland op Terschelling. Persoonsgegevens anders dan dat u deze naar ons verzend middels e-mail bewaren wij niet. Meer informatie over de SAM treft u op deze pagina. Wij hopen u persoonlijk te mogen begroeten in ons dorp Midsland.